Brugerrådet for Dragør Aktivitetshus

Høringssvar vedr. Handlingsplan for håndtering af budgetoverskridelse på sektor 7

Overordnet stiller Brugerrådet sig kritisk og uforstående overfor administrationens forslag til handlingsplan vedr. den mulige overskridelse af budgettet til privat hjemmepleje.

Det virker paradoksalt, at administrationen ikke forsøger at finde løsninger på det underliggende problem, men blot foreslår at dække udgifterne med beskæring i velfærd, sundhed og livskvalitet plus indføring af brugerbetaling for de ældre i kommunen.

Det burde være første punkt i handlingsplanen at analysere de stigende udgifter og finde årsagen – fx om de skyldes, at kommunen faktureres for flere ydelser eller mere tid end de enkelte borgere er visiteret til.

Vi mener, at alle de forslåede tiltag er problematiske i forhold til ældres velfærd og sundhed. Vi forholder os dog her konkret til især to af elementerne i handlingsplanen, nemlig punkt 6 og punkt 7, som vil have alvorlige konsekvenser og i øvrigt er i direkte modstrid med den vedtagne ældre- og værdighedspolitik i Dragør Kommune: ”Mennesket først”, hvorfra vi citerer.

Punkt 6. Afvikling af cafeen i Aktivitetshuset

Brugerrådet mener for det første, at det er uklart, om der konkret kan opnås en besparelse ved at nedlægge cafeen. Beregningen for 2023 er under alle omstændigheder helt urealistisk, fordi Cafeen ikke kan nedlægges fra den ene dag til den anden, og det ansatte personale har lange opsigelsesvarsler.

Cafeen bruges af mange borgere til den daglige frokost og middag – og mange tager mad med hjem til naboer og venner. De, der ikke har ressourcer til selv at tilberede varm og sund kost, vil så skulle have mad fra Enggården, som skal bruge flere medarbejdere til madlavning og især udbringning, der er en omkostningstung service.

De menneskelige konsekvenser er endnu mere alvorlige. Aktivitetshusets cafe leverer et stort og afgørende bidrag til ældre- og værdighedspolitikken, både når det gælder forebyggelse af sundhed og ensomhed. Som det også pointeres i handlingsplanen, benytter flere og flere borgere sig af denne mulighed for at få god og nærende kost, og for at komme ud blandt andre på et socialt mødested, der i mange tilfælde er det eneste mulige.

 

 

Punkt 7. Indføring af brugerbetaling på Aktivitetshuset

Der har tidligere været tilløb til indførelse af brugerbetaling på Wiedergården – senest i 2020, hvor forslaget af gode grunde faldt. Brugerrådet mener, at mange modargumenter fra disse forsøg stadig er gældende:

1.

Brugerbetaling vil være svær at administrere. Huset bruges af mange grupper og foreninger, herunder Ældresagen, hvor nogle ifølge loven ikke kan pålægges brugerbetaling. Kommunen er selv storfor bruger af bl.a. motionscentret til rehabiliteringsforløb under § 83. Og mange aktiviteter foregår uden for huset – fx svømning og naturtræning.

Kommunen skal i givet fald levere ressourcer til administration af medlemsbetaling, adgangskontrol, kommunikationen m.m., hvilket i sig selv stiller spørgsmålstegn ved, om brugerbetaling overhovedet kan give et overskud.

2.

Der sker allerede en betydelig brugerbetaling i form af frivilligt arbejde, som brugerrådet ikke mener der kan trækkes på i samme omfang, hvis der indføres brugerbetaling. Der er i øjeblikket langt over 100 aktive frivillige, og det bliver svært at overbevise dem om, at det giver mening at betale for at arbejde gratis.

Det gælder bl.a.

  • Informationen, hvor der ydes service og andet arbejde for både daglige brugere, Ældresagen og foreninger, som svarer til flere fuldtidsstillinger, der i givet fald skal udføres af lønnet personale.
  • Frivillige til afholdelse af Sundhedsdagen, kommunens vigtige supplement til hjemmebesøg, der involverer mange personer.
  • IT-hjælp til de mange ældre, der kommer i klemme mellem krav til digitalisering og ventetider i Borgerservice.
  • Besøgsvenner.
  • Madlavningshold, hvor enlige lærer madlavning.
  • Hensynstagende gymnastik for demente.
  • Dragørs lydavis.
  • Rengøring i motionscentret – også efter kommunalt henviste brugere.
  • Ledelse af mere end 80 andre ugentlige

3.

Værdien af huset understreges af, at r halvdelen af kommunens borgere over 63 år er tilmeldt som brugere. Handlingsplanen beskriver, at brugerbetalingen vil halvere antallet af brugere, hvilket understreger, hvor kynisk og uigennemtænkt planen er.
Det vil efter Brugerrådets mening gå voldsomt udover både det fysiske helbred og den sociale velfærd og derfor få store konsekvenser for de øvrige kommunale ydelser inden for bl.a. genoptræning, pleje, hjælpemidler, psykologisk bistand og almindelig trivsel. Hvordan skal der betales for de flere hundrede borgere, som risikerer at skulle visiteres til genoptræning hos Fysiq eller andre professionelle udbydere?

Efter brugerrådets mening er forslaget til handlingsplan både uigennemtænkt og uansvarlig. Administrationen burde vide, at de foreslåede besparelser og beskæringer på ældreområdet både er urealistiske og vil få alvorlige konsekvenser for de ældres fysiske og mentale velfærd, der i sidste ende vil give kommunen langt større udgifter end de mulige besparelser.

Som sagt, er handlingsplanen også i direkte modstrid med Dragør Kommunes Ældre- og værdighedspolitik – og med de signaler, der udsendes fra den politiske ledelse:

”Ældreområdet er et rigtig vigtigt velfærdsområde for kommunen,” fortæller borgmester Kenneth Gøtterup. ”Alle vores ældre medborgere fortjener et meningsfuldt og værdigt ældreliv.”

Fra Kommunens hjemmeside:

”I Dragør Kommune vil vi facilitere muligheder for, at ældre kan fortsætte et aktivt liv i nye og gamle fællesskaber, så flere kan bringe deres interesser og ressourcer i spil.

 

”En ramme om det aktive liv er blandt andet Aktivitetshuset Wiedergården, hvor borgere over 63 år, borgeretilkendt fleksjob og (senior)førtidspensionister har adgang. Et aktivt og socialt ældreliv hænger tæt sammen med forebyggelse – forebyggelse af eksempelvis ensomhed og forebyggelse af livsstilsrelaterede sundhedsproblematikker.

 

”Et aktivt og socialt liv er med til at øge livskvaliteten, give flere gode leveår og forebygge ensomhed og fysisk og psykisk sygdom. Det handler bl.a. om at tage medansvar for egne og andres livsvilkår og bidrage aktivt til at udvikle et levende lokalsamfund.

Dragør kommunes mål er:
• At flere borgere over 65 år er fysisk aktive • At der arbejdes for og samarbejdes om tilbud der skal imødegå ensomhed. • At der arbejdes for og samarbejdes om tilbud der skal fremme en sund livsstil i forhold til kost, rygning, alkohol og motion, de fre faktorer i KRAM modellen. • At der arbejdes for og samarbejdes om den frivillige indsats.

For os er det store spørgsmål derfor:

Hvilke politikere – og embedsmænd - vil på denne måde gøre sig til skydeskive for at kommunens mål med ældre- og værdighedspolitikken kommer til at fremstå som hyklerisk og en hån over for de ældre vælgere i kommunen?

Med venlig hilsen

Brugerrådet for Aktivitetshuset Wiedergården

Arne Kindler, Jutta Hørlyck, Flemmng Nielsen, Leise Andersen, Thomas Wærling, Jytte Zaar, Ole Larsen