Forside 4

Vedtægter for Dragørs Aktivitetshus

§1 Navn:

Dragørs Aktivitetshus.

§2 Hjemsted:

Dragør Kommune.

§3 Formål:

Aktivitetshuset er et åbent hus, der bygger på frivillighed og skal give et bredt samværs og aktivitetstilbud, med udgangspunkt i brugernes interesser.

§4 Målgruppe:

63+, samt førtidspensionister, seniorførtidspensionister og borgere tilkendt fleksjob med fast bopæl i Dragør Kommune.

§5 Årsmødet:

Årsmødet finder sted hvert år i april. Det skal indkaldes med 14 dages varsel i relevante lokale medier og ved opslag i huset. 3 uger før årsmødet er opstillingslisten tilgængelig. Her kan kandidater skrive sig på. Sidste frist 3 dage før årsmødet. Ved mangel på kandidater kan Brugerrådet supplere sig på årsmødet.

Stemmeret har alle fremmødte brugere. Stemmeafgivelse foretages skriftligt. Medlemmer og suppleanter vælges i forhold til opnåede stemmer. Valgbare til Brugerrådet er aktive brugere fra målgruppen, med interesse for huset, dog kun en fra hver husstand.

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet skal være skriftligt og brugerrådet i hænde senest 7 dage før årsmødet.

Generalforsamlingens dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Beretning.

3. Gennemgang af regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af brugerrådsmedlemmer og suppleant.

6. Evt.

§6 Brugerrådet:

Brugerrådet består af 5 medlemmer med stemmeret og 2 suppleanter uden stemmeret. 1 repræsentant udpeget af Kommunalbestyrelsen og Aktivitetshusets leder deltager i alle møder, også uden stemmeret.

Brugerrådets 5 brugervalgte medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Hvert år vælges 2 suppleanter, for 1 år ad gangen. Brugerrådet konstituerer sig på det første brugerrådsmøde.

Brugerrådet vælger, efter årsmødet, 2 personer, der i forening kan disponere over Brugerrådets bankkonto efter godkendelse i Brugerrådet.

Brugerrådet kan supplere sig med en sekretær, der ikke er medlem af Brugerrådet, og uden stemmeret.

Brugerrådets møder afholdes efter behov, ca. 1 gang om måneden.

Har et rådsmedlem meldt forfald, indtræder suppleanten. Hvis afløsningen er permanent, indtræder suppleanten som medlem i den tid, som den person de træder ind for, skulle have siddet.

 

Brugerrådets formål er, i samarbejde med Aktivitetshusets daglige leder, at:

  • Varetage og formidle brugernes ønsker.
  • Medvirke til et venligt og engageret miljø med mulighed for kreativ og aktiv udfoldelse.
  • Deltage i planlægningen og den praktiske udførelse af Aktivitetshusets drift og virksomhed, indenfor kommunens budget.
  • Inddrage flest mulige af husets målgruppe.
  • Tage ethvert emne op til debat, som har betydning for brugernes daglige færden i Aktivitetshuset.
  • Sikre den nødvendige information om Aktivitetshusets virke.
  • Være med til at udvikle og tilpasse Aktivitetshuset i forhold til tidens trends og krav.

Brugerrådet kan nedsætte udvalg, hvor Brugerrådets medlemmer ikke behøver at være repræsenteret, f.eks. festudvalg, informationsudvalg, besøgsudvalg m.v.

Der påhviler ikke Brugerrådets medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler Aktivitetshuset.

§7 Husets leder:

Husets leder er ansat af Dragør Kommune, og skal i samarbejde med Brugerrådet forestå den samlede drift, herunder koordinere aktiviteter og mødevirksomhed. Lederen skal endvidere støtte eksisterende aktiviteter og sammen med brugerne være igangsættende på nye aktiviteter.

Husets leder har ansvaret for Aktivitetshusets daglige drift. Husets budget og regnskab udarbejdes i henhold til de af Kommunalbestyrelsen fastsatte regler, og forelægges til drøftelse i Brugerrådet.

Spørgsmål af personlig art vedrørende brugere, behandles og afgøres af husets leder, evt. i samråd med Brugerrådet.

Husets medarbejdere er ansat af Dragør Kommune og forestår, den daglige drift af Aktivitetshusets Café, med ansvar over for Aktivitetshusets leder.

§8 Udlån/leje:

Såfremt Aktivitetshusets lokaler er ledige, kan de udlejes/udlånes jvf. gældende regler til forenings- og mødevirksomhed for andre end Aktivitetshusets brugere, efter aftale med Husets leder. Arrangementet skal dog være foreneligt med Husets brug i øvrigt.

Godkendt af Brugerrådet den 7.5. 2020

Godkendt i SSU

Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28.5 2020