Forside 4

Vedtægter for

Støtteforeningen ”Aktivitetshusets venner”

§ 1. Foreningens navn er   ”Aktivitetshusets Venner”  med hjemsted i Dragør kommune.

§ 2. Foreningen er stiftet den 27. august 2010.

Indmeldelse i støtteforeningen sker ved indbetaling af kontingent i BankNordik på konto 6508 3053036022.  Navn, adresse og evt. mail skal påføres indbetalingen

§ 3. Foreningens formål er at samle  personer, der gennem et fællesskab, upolitisk vil støtte arbejdet i og omkring Aktivitetshuset.
  

At arbejde for at Aktivitetshuset i Dragør kommune fortsat bliver et kommunalt forpligtende anliggende. 

At inspirere til og støtte op om aktiviteter i Aktivitetshuset.

§ 4. Alle kan optages som medlem.  Bestyrelsen kan dog træffe beslutning om at suspendere et medlem, der ikke går ind for eller modarbejder foreningens formål.

Beslutning om suspension skal godkendes på førstkommende generalforsamling med 2/3dels flertal.

§ 5. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling holdes en gang årlig, senest i 4.kvartal.

Indkaldelse til generalforsamling skal med mindst 14 dages varsel offentliggøres på ”Aktivitetshusets” hjemmeside, i Væveren og ved opslag i ”Aktivitetshuset”.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indleveres skriftlig til formanden for bestyrelsen 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

  • 1        1. Valg af dirigent og referent.
  • 2         2. Formandens beretning.
  • 3        3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse.
  • 4       4. Kontingentfastsættelse.
  • 5        5. Indkomne forslag.
  • 6    6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  • 7       7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  • 8       8. Eventuelt.

Formand vælges i lige årstal og kasserer i ulige årstal.  Revisor og revisorsuppleant vælges hvert år.

Valg gælder for 2 år, dog vælges suppleanter for 1 år. Suppleanter, der indtræder ved forfald, sidder i den periode, som den han/hun erstatter, er valgt for.  I år med ulige årstal er 3 medlemmer på valg, i år med lige årstal er 2 medlemmer på valg.

Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte.  (jf. dog § 11) Dog kan kun medlemmer, der er fyldt 18 år og har betalt kontingent, afgive stemme.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 10 medlemmer fremsender skriftlig begrundet anmodning til formanden.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 4 uger efter, at formanden har modtaget anmodningen.  Indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel med angivelse af hvilket punkter, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling annonceres i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 8. Bestyrelsen udgør  foreningens daglige ledelse i overensstemmelse med nærværende vedtægter, generalforsamlingens beslutninger og i tæt kontakt med Aktivitetshusets ledelse , der til enhver tid har den afgørende indflydelse på programsætningen af aktiviteter. Aktivitetshusets leder deltager efter ønske i alle møder, dog uden stemmeret.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. I tilfælde af stemmelighed har formanden den afgørende stemme og i dennes fravær, næstformanden.  

Formand eller næstformand og kassereren kan i fællesskab tegne foreningen.

Der udarbejdes beslutningsreferat af alle møder.

Formanden kan nedsætte underudvalg til varetagelse af afgrænsede opgaver.

§ 9. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid  tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 10.Regnskabet går fra 1. juli - 30. juni.  Det reviderede regnskab forelægges på den ordinære generalforsamling.  Det fastsatte kontingent forfalder til betaling efter generalforsamlingen og gælder for 1 år.

§ 11. Ændring af vedtægter kan kun ske på en generalforsamling, og skal vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer.

Opløsning af foreningen kan finde sted når den er vedtaget med 2/3 majoritet af de fremmødte på en ordinær generalforsamling, og vedtaget med almindeligt flertal på en følgende ekstraordinær generalforsamling, der afholdes senest 4 uger efter. 

Sidste generalforsamling beslutter hvad foreningens midler skal anvendes til. Dog skal eventuelle midler gives til aktiviteter i Aktivitetshuset.

Vedtaget på generalforsamlingen den 28. oktober 2015

Formand                                                                                Dirigent

Evald Andersen                                                              Benny B. Pedersen